Stadgar

                                                                                 

FÖR FUNKTIONSRÄTT ÖSTERGÖTLAND,
ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 10 April 2017

§ 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR FUNKTIONSRÄTT ÖSTERGÖTLANDS SAMARBETE

Inom funktionhindersrörelsen arbetar vi tillsammans för alla människors lika värde och alla människors lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett gott liv och att själv bestämma över sitt liv.
Ett gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor.
Där är alla välkomna att efter sin förmåga delta i samhällsbyggandet. Alla människors behov respekteras och är lika mycket värda.
I det samhället är vi som har funktionsnedsättningar, en resurs.

 

§ 2 FUNKTIONSHINDERSORGANISATIONENS NAMN OCH ÄNDAMÅL

Mom. 1 Namn
”Funktionsrätt Östergötland” är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersorganisationer.
Genom samarbetsorganet arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd.

Mom. 2 Syfte, mål och uppgift

Funktionsrätt Östergötlands

- syfte är:
att - stärka föreningarnas gemensamma kamp för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

- mål är:
att – uppnå ett samhälle för alla.

 - uppgift är:
att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället och att i dessa frågor samordna föreningarnas insatser

 Mom. 3 Funktionhindersdefinition

Funktionsrätt Östergötlands idé anknyter till det miljörelaterade funktionshindersbegreppet. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysiska, psykiska eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hinder i omgivningen. Det handlar till exempel om brister i tillgänglighet, kommunikation och information.

Funktionshinder minskas med konkreta tillgänglighetsåtgärder i samhället

Genom medlemskap ansluter sig föreningarna till Funktionsrätt Östergötlands funktionshindersdefinition.

§ 3 MEDLEMSKAP

Mom. 1 Medlemskapsvillkor

Medlemskap kan beviljas länstäckande funktionshindersförening eller regiontäckande funktionshindersförening med medlemmar boende i länet.
Funktionshindersföreningen skall vara ansluten till ett Riksförbund.

Föreningen ska ansluta sig till, samt uppfylla följande villkor i § 2 mom. 1:

1.) att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna i styrelse och andra beslutande församlingar
I detta avseende jämställs
a) närstående till barn med funktionsnedsättningar samt
b) närstående till vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället

2.) att vara representativ för det funktionshinder den företräder
3.) att ha en demokratisk uppbyggnad
4.) att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla, som uppfyller medlemsföreningens medlemsvillkor

Mom. 2 Ansökningshandlingar

Föreningar som söker inträde ska skriftligen deklarera att man ansluter sig till Funktionsrätt Östergötlands syfte, mål och uppgift, redovisa program och stadgar samt handlingar, som visar att organisationen i övrigt uppfyller medlemsvillkoren samt är en stabil organisation.

Mom. 3 Beslut om medlemskap

Årsmötet beslutar om medlemskap.

Mom. 4 Medlemsavgifter

Medlemsföreningen erlägger avgifter i enlighet med beslut, som fattas av årsmötet.

 

§ 4 ORGANISATION

Funktionsrätt Östergötlands beslutande forum är:
- Ordförandemöten och däremellan
- styrelsen

För beredning av frågor till de beslutande organen finns ett kansli.

§ 5 ORDFÖRANDEMÖTEN

Mom. 1 Ordförandemötenas status

Ordförandemötena är Funktionsrätt Östergötlands högsta beslutande organ. Ett av dessa möten, är årsmötet. Ordförandemötena består av föreningarnas ordförande samt Funktionsrätt Östergötlands ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. Ersättarna ska vara ledamöter i föreningarnas styrelse.

Ordförandemötena får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. De har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om föreningen motsätter sig detta, det vill säga föreningarnas kärnfrågor.

Mom. 2 Yttrande- och förslagsrätt
Funktionsrätt Östergötlands
- övriga styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
- revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller Funktionsrätt Östergötlands ekonomi och förvaltning.  

Ordförandemötet har i övrigt rätt att besluta att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

Mom. 3 Ordförandemötenas sammanträden

Ordförandemöten sammankallas av styrelsen minst fyra gånger per år. Kallelse till ordförandemöte skall vara ordförande och medlemsförening till handa senast tre veckor före sammanträdet. Handlingar till sammanträde skall vara ordförande och medlemsförening till handa senast en vecka före sammanträdet. Som grund för sammanträdena skall en årlig plan utarbetas.

Ordförandemötets årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid som styrelsen beslutar.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie ordförandemöte.

Mom. 4 Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av föreningarna så begär. Det skall hållas senast två månader efter beslut härom. Andra frågor än dem som föranlett inkallande av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller som för ordinarie årsmöte.

 Mom. 5 Rätt att väcka förslag

Ordförandemötet behandlar av styrelsen eller medlemsföreningarna väckta förslag. Förslag från medlemsföreningarna till årsmötet skall vara styrelsen till handa för beredning senast sex veckor före sammanträdet. Förslag till övriga ordförandemöten skall vara styrelsen till handa senast fyra veckor före sammanträdet.

Mom. 6 Årsmötets dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1.) Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2.) Godkännande av röstlängd

3.) Val av årsmötesfunktionärer

4.) Fastställande av dag- och arbetsordning

5.) Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående kalenderår

6.) Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret

7.) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8.) Val av ordinarie styrelseledamöter:

- ordförande för två år

- sex ledamöter för två år, varav tre ledamöter väljs på två år och tre ledamöter på ett år

 Ordföranden har samma befattning i ordförandemötet

9.) Tre ersättare för ett år

10.) Val av två revisorer och två ersättare för en tid av ett år

11.) Val av valberedning för ett år

12.) Behandling av styrelsens och medlemsföreningarnas förslag och motioner

13.) Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

14.) Beslut om budget och medlemsavgift för nästa kalenderår

 Mom. 7 Ordförandemötets beslutsregler

För alla beslut (utom i frågan om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av på ordförandemötet vid tillfället tjänstgörande ordförande utom vid val, då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.

 § 6 STYRELSEN

Styrelsen är ordförandemötets verkställande och beredande organ. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Östergötlands förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder Funktionsrätt Östergötlands löpande verksamhet och får, inom de ramar som ordförandemötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda Funktionsrätt Östergötland.

Ersättare kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande. Ersättarna inträder i den ordningen de valts.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dessa ledamöter, eller ersättare är närvarande.


§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Funktionsrätt Östergötlands räkenskaper förs per kalenderår och ska jämte bokslut före 1 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid.

Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.

För granskning av Funktionsrätt Östergötlands förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

 § 8 VAL

Mom. 1

Valbar är aktiv medlem inom medlemsförening som nominerats till valberedning och föreslås på årsmötet. Anställd inom Funktionsrätt Östergötland kan ej nomineras till styrelseuppdrag.

Mom. 2

Nominering skall ske till valberedningen senast den 28 februari. Valberedningen har rätt att föreslå egna kandidater.

Mom. 3

Rätt att nominera har ansluten medlemsförening.

§ 9 STADGAR

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte.

För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet.

 § 10 UTESLUTNING

Medlemsförening som bryter mot Funktionsrätt Östergötlands stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 eller ej betala beslutad medlemsavgift, kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.


§ 11 UTTRÄDE

Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Östergötland anmäler detta skriftligt till styrelsen, senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträdet. Medlemsavgiften erläggs dock av föreningen för hela det år, då årsmötet beviljat utträdet.


§ 12 UPPLÖSNING

Funktionsrätt Östergötlands upplösning kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Funktionsrätt Östergötlands tillgångar och åtagande i förhållande till antalet medlemmar.