Stadgar

                                                                                 

Stadgar för Funktionsrätt Östergötland
Antagna vid årsmötet 11 april 2022

Organisationsnummer: 825000-8771

§ 1 Vision, syfte och uppgift

Organisationens namn är Funktionsrätt Östergötland.

Organisationen är ett samarbete mellan länsföreningar/regionföreningar som samlar människor med funktionsnedsättning.

Organisationen har sitt säte i Linköping.

Organisationen är partipolitiskt och religöst obunden.

 

Moment 1: Vision

Visionen för Funktionsrätt Östergötland är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

 

Moment. 2: Syfte

Funktionsrätt Östergötland arbetar med att förverkligandets av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Vi ska förändra samhället så att den mänskliga mångfalden tillvaratas och varje människas funktionsrätt säkerställs.

Funktionsrätt Östergötlands uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot politiker och beslutsfattare som har ansvaret för att rättigheterna i konventionen säkerställs.

Vi arbetar för att varje enskild rättighetsbärare ska kunna utkräva sin rättigheter.

 

Moment 3: Uppgift

Funktionsrätt Östergötlands uppgift är att samla medlemsföreningarna i gemensamma mål och övergripande frågor.

Funktionsrätt Östergötland arbetar utifrån en demokratisk grund med respekt för alla medlemmars olikheter.

Den som företräder Funktionsrätt Östergötland representerar och företräder alla medlemmar.

Tillsammans värnar vi organisationsnamnet Funktionsrätt, dess värde och hur det uppfattas i omvärlden.

 

Funktionsrättsdefinitioner

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar.
Det grundar sig på männskliga rättigheter. 
Det förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rätt ryms inom begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt i självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionshinder minskas med konkreta tillgänglighetsåtgärder i samhället.

Genom medlemskap ansluter sig föreningarna till Funktionsrätt Östergötlands funktionshindersdefinition.

 

§ 2 Organisation

Funktionsrätt Östergötlands beslutande forum är:
- Medlemsmöten och däremellan
- styrelsen

För beredning av frågor till de olika organen finns ett kansli.

 

§ 3 Medlemskap

Moment 1: Villkor för medlemskap

Ideella organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning kan bli medlemmar i Funktionsrätt Östergötland.
Genom sitt medlemskap ansluter organisationen till Funktionsrätt Östergötlands stadgar, värdegrundsdokument och funktionehindersdefinition.

Medelmsorganisationen ska:

vara länstäckande- eller regiontäckande funktionsrättsförening med medlemmar boende i länet.

bedriva intressepolitisk verksmahet inom Funktionsrätt Östergötlands verksamhetsområde

ha en dmokratisk uppbyggnad

bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens medlemsvillkor

vara representativ för den grupp av människor med funktionsnedsättning den företräder

skall vara ansluten till ett Riksförbund.


Moment 2: Ansökningshandlingar

Föreningen som söker inträde ska skrifligen deklarera att man ansluter sig till Funktionsrätt Östergötlands syfte, mål och uppgift, redovisa program och stadgar samt handlingar, som visar att organisationen i övrigt uppfyller medlemsvillkoren samt är en stabil organisation.

 

Moment 3: Beslut om medlemskap

Årsmötet beslutar om medlemskap.

 

Moment 4: Uteslutning

Medlemsförening som bryter mot Funktionsrätt Östergötlands stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 eller ej betala beslutad medlemsavgift, kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

 

Moment 5: Utträde

Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Östergötland anmäler detta skriftligen till styrelsen, senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträdet.
Medlemsavgiften erläggs dock av föreningen för hela det år, då årsmötet beviljat utträdet.

 

Moment 6: Medlemsavgifter

Medlemsföreningen 

 

Mom. 4 Medlemsavgifter

Medlemsföreningen erlägger avgifter i enlighet med beslut, som fattas av årsmötet.

 

§ 5 Medlemsmöten

Moment 1: Medlemsmötenas status

Medlemsmötena är Funktionsrätt Östergötlands högsta beslutande organ. Ett av dessa möten, är årsmötet. Medlemsmötena består av en ledamot för föreningarnas styrelser samt Funktionsrätt Östergötlands ordförande. Föreningarna har möjlighet att utse ytterligare en styrelseledamot som har närvarorätt. Föreningarnas representant i medlemsmötet har samma status som om de vore ordförande för sin förening.

Medlemsmötena får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma frågor. De har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om föreningen motsätter sig detta, det vill säga föreningarnas kärnfrågor.

 

Moment 2: Yttrande- och förslagsrätt
Funktionsrätt Östergötlands
- övriga styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt.
- revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller Funktionsrätt Östergötlands ekonomi och förvaltning.  

Medlemsmötet har i övrigt rätt att besluta att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

 

Moment 3: Medlemsmötenas sammanträden

Medlemsmöten sammankallas av styrelsen minst fyra gånger per år. Kallelse till medlemsmöte skall vara  och medlemsförening till handa senast tre veckor före sammanträdet. Handlingar till sammanträde skall vara utsedd representant och medlemsförening till handa senast en vecka före sammanträdet. Som grund för sammanträdena skall en årlig plan utarbetas.

Medlemsmötets årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid som styrelsen beslutar.
I övrigt gäller samma regler som för ordinarie medlemsmöte.

 

Moment 4: Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av föreningarna så begär. Det skall hållas senast två månader efter beslut härom. Andra frågor än dem som föranlett inkallande av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller som för ordinarie årsmöte.

 

Moment 5: Rätt att väcka förslag

Medlemsmötet behandlar av styrelsen eller medlemsföreningarna väckta förslag. Förslag från medlemsföreningarna till årsmötet skall vara styrelsen till handa för beredning senast sex veckor före sammanträdet. Förslag till övriga medlemsmöten skall vara styrelsen till handa senast fyra veckor före sammanträdet.

Moment 6: Årsmötets dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1.) Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2.) Godkännande av röstlängd

3.) Val av årsmötesfunktionärer

4.) Fastställande av dag- och arbetsordning

5.) Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående kalenderår

6.) Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret

7.) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8.) Val av antalet ledamöter i styrelsen

9.) Val av ordinarie styrelseledamöter:

- ordförande för två år

- sex - åtta ledamöter för två år, varav hälften väljs på två år och de övriga ledamöterna på ett år

 Ordföranden har samma befattning i medlemsmötet

10.) Tre - fem ersättare för ett år

11.) Val av två revisorer och två ersättare för en tid av ett år

12.) Val av valberedning för ett år

13.) Behandling av styrelsens och medlemsföreningarnas förslag och motioner

14.) Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år

15.) Beslut om budget och medlemsavgift för nästa kalenderår

 

Moment 7: Medlemsmötets beslutsregler

För alla beslut (utom i frågan om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av på medlemsmötet vid tillfället tjänstgörande ordförande utom vid val, då lottning avgör. Val ska ske slutet om någon begär det.

 

 § 6 Styrelsen

Styrelsen är medlemsmötets verkställande och beredande organ. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Östergötlands förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder Funktionsrätt Östergötlands löpande verksamhet och får, inom de ramar som medlemsmötet beslutat, fatta behövliga beslut och företräda Funktionsrätt Östergötland.

Ersättare kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör om ledamot är frånvarande. Ersättarna inträder i den ordningen de valts.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dessa ledamöter, eller ersättare är närvarande.


§ 7 Räkenskaper och Revision

Funktionsrätt Östergötlands räkenskaper förs per kalenderår och ska jämte bokslut före 1 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse i sådan tid att revisorernas berättelse kan sändas ut i stadgeenlig tid.

Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.

För granskning av Funktionsrätt Östergötlands förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två ersättare för dessa.

 

 § 8 Val

Moment 1

Valbar är aktiv medlem inom medlemsförening som nominerats till valberedning och föreslås på årsmötet. Anställd inom Funktionsrätt Östergötland kan ej nomineras till styrelseuppdrag.

Moment 2

Nominering skall ske till valberedningen senast den 28 februari. Valberedningen har rätt att föreslå egna kandidater.

Moment 3

Rätt att nominera har ansluten medlemsförening.

 

§ 9 Stadgar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte.

För ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet.

 

§ 10 Upplösning

Funktionsrätt Östergötlands upplösning kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Funktionsrätt Östergötlands tillgångar och åtagande i förhållande till antalet medlemmar.