Valprogram 2014


En medborgare som alla andra!

Funktionsrätt Östergötlands och
funktionshinderspolitikens mål

är att alla människor med funktionsnedsättning
ska ses som medborgare som alla andra med lika 
rätt och lika möjligheter att bestämma över sina
liv.

För det krävs att samhället identifierar och un-
danröjer hinder för full delaktighet, förebygger
och bekämpar diskriminering samt skapar för-
utsättningar för självständighet och självbestäm-
mande.

En viktig utgångspunkt är FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning och konventionen för barnets rättigheter.

Var femte väljare berörs, mer än 100.000 Östgö-
tar. 

Vår viktiga roll i samhället.

Alla människors lika rätt och värde. Hinder i sam-
hället är en demokratifråga, och inget särintresse.

Medvetenheten hos beslutsfattare om de demo-
kratiska värdena av funktionshindersrörelsens
medverkan behöver höjas. Insikter och kunska-
per om konsekvenser av beslut inom olika sak-
områden krävs i utveckling av ett demokratiskt
samhälle.

Därför behövs  Funktionsrätt
Östergötlands röst.

Läs mer via länken  

Valprogram 2014

Här kan du hämta vårt
Valprogram 2014